Vzdušník jako zásobárna vzduchu u kompresoru

18leden2017

Co je vzdušník?

Vzdušník, známý také pod názvy tlaková nádoba, vzduchojem, expanzní nádoba či dokonce tlaková expanzní nádoba, je zařízení, které obsahuje a akumuluje tekutinu nebo plyn pod tlakem. Jak už samotný název „vzdušníku“ napovídá (neboť je odvozen od slova „vzduch“), jedná se o zařízení pracující se vzduchem. Je to zařízení sloužící k akumulaci (shromažďování) stlačeného vzduchu vyprodukovaného kompresorem. Vzdušník je zpravidla válcovitá nádoba, s klenutými dny, ze svařených ocelových plechů (plátů).

Vzhledem k tomu, že ve vzdušníku dochází k akumulaci stlačeného vzduchu, tedy vytváření tlaku, nejen jeho výroba, ale také provoz, jsou z bezpečnostních důvodů upravovány příslušnými bezpečnostními normami a předpisy. Za vzdušník se dle této bezpečnostní normy považuje každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 5 litrů s provozním přetlakem vyšším než 0,07 MPa. Naproti tomu, za vzdušník není považováno: potrubí (a jeho části) či nádoby vytvořené z trubek (s vnitřním průměrem do 100 mm). O vzdušník jde tedy pouze tehdy, jedná-li se o kruhovou nádobuy s příslušným objemem a provozním tlakem.

K čemu vzdušník slouží?

Vzdušník má u kompresoru několik významných funkcí, kdy především vyrovnává kolísání tlaku v rozvodné síti dodávaného kompresorem v rozvodné síti a zabraňuje příliš krátkým periodám chodu kompresoru (tedyjeho produkceování stlačeného vzduchu) tím, že díky zásobě vzduchu v sobě nastřádané krátkodobě kryje spotřebu stlačeného vzduchu vyšší, než jakou je kompresor schopen konstantně dodávat.

Vedle toho dochází ve vzdušníku k ochlazování stlačeného vzduchu, a tím kondenzaci (vysrážení) kondenzátu (páry/vody), který je ve stlačeném vzduchu obsažen. Díky tomu tedy lze tento vysrážený kondenzát z celého systému snadno vyloučit.

Jakou zvolit velikost vzdušníku?

Vzhledem k důležitosti vzdušníku u kompresoru je tedy velmi podstatná otázka, jak vybrat takový správný vzdušník, o správné velikosti?! Řešení této otázky závisí na mnoha faktorech. Hlavním faktorem ovlivňujícím velikost vzdušníku je již výše zmiňovaný kompresor, pro který se bude daný vzdušník používat. Obecně záleží především na velikosti takového kompresoru, jeho výkonu a zatížení, které bude kompresor na daný vzdušník vyvíjet. Zhodnocení těchto faktorů pro volbu správného vzdušníku je speciálním technickým oborem a mělo by být provedeno odborníky na stlačený vzduch. Velikost kompresoru a jeho vzdušníku se skutečně liší provoz od provozu, a to podle velikosti odběrů vzduchu, frekvence používání a formy zatížení.

Na našem trhu je proto již obvyklé, že většina prodávaných kompresorů se dodává (prodává) již s odpovídajícím vzdušníkem, proto není obvykle zapotřebí složitého výběru příslušného vzdušníku. Ovšem, pokud se jedná o individuální pořízení vzdušníku, nejlepším způsobem, jak vybrat správnou velikost vzdušníku, je kontaktovat odborníky na stlačený vzduch či se informovat u prodejce vzdušníku.

Obecně se lze ovšem řídit pravidlem, že z provozních (bezpečnostních) důvodů je lepší pořídit vzdušník raději větší, než příliš malý.

Jaké jsou podmínky provozování vzdušníku

Jak již bylo řečeno, provozování vzdušníku upravuje příslušná bezpečnostní norma, a proto z provozování vzdušníku plynou i určité povinnosti pro jeho majitele, které je zapotřebí dodržovat. První důležitou věcí, která by měla být součástí každého vzdušníku, je tzv. revizní kniha („pasport“). Hlavní součástí pasportu je zpráva o výchozí revizi, kterou provádí revizní technik. Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu, další provozní revize je zapotřebí provádět v průběhu provozování, a to v pravidelných lhůtách. Jde hlavně o vnitřní revizi, ve lhůtě ne delší než 5 let, zkoušku těsnosti, která se provádí po každé vnitřní revizi, a sice provozním přetlakem, a tzv. tlakové zkoušky, které se provádějí nejpozději 1x za 9 let.

Výsledky těchto revizí se zapisují právě do výše zmiňované „revizní knihy“ vzdušníku, kterou vystavuje výrobce vzdušníku a kterou je zapotřebí při provozování vzdušníku pečlivě evidovat.

Výhody provozování vzdušníku

Ač má tedy provozovatel vzdušníku mnoho povinností, význam funkce vzdušníku je nesporným důvodem pro jeho pořízení při provozování kompresoru.